Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO* informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1).

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
CBE Laszczak Sp. J. z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 2E lok U2,

II. Kontakt do Administratora danych osobowych
W sprawie przetwarzania swoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2E lok U2, 01-381 Warszawa lub email biuro@cbe.waw.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzamy w celu realizacji umów głównych zawartych z klientami na podstawie jednej lub kilku z przesłanek z przepisów RODO tj.
– zgody art. 6 ust.1 lit. a
– zawartej umowy art. 6 ust.1 lit. b
– wymaganych przepisów prawa np. podatkowego i innych obowiązków ciążących na Administratorze
art. 6 ust.1 lit.c,
– uzasadnionym interesie administratora art. 6 ust.1 lit. f

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osób , których dane dotyczą i od źródeł danych gdzie uprzednio wyrażona była Twoja zgoda lub jest to podyktowane wymaganymi przepisami prawa

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu na podstawie obowiązującego prawa lub stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmiotom takim jak ZUS, US inne organy państwowe czy np. firmom informatycznym, kurierskim ubezpieczeniowym oraz innym odbiorcom

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji umów z klientami – nie dłużej niż
1 rok od zakończenia współpracy
2. Twoje dane przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa.
3. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
W przypadku pkt 2 i 3 nie dłużej niż 20 lat

VIII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację na podstawie umotywowanego wniosku
f) prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to technicznie możliwe)
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli była wyrażona

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem jednej lub więcej z niżej podanych przesłanek: wymogiem ustawowym; warunkiem zawarcia umowy; dobrowolne
Nie podanie danych może skutkować brakiem realizacji prośby lub żądania osoby, której dane dotyczą.

X. Twoje dane nie podlegają procesowi profilowania i automatycznego procesowania

Aktualizacja Grudzień 2023