Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO* informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1).

I. Administratorem danych osobowych
CBE Górnicka, Laszczak Spółka Jawna , z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców śląskich 2E lok U2,

II. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie www.cbe.waw.pl wpisując w temacie Ochrona Danych Osobowych lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzamy w celu realizacji umów głównych zawartych z klientami na podstawie z art. 6ust.1
lit a,b,c,f RODO1

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osób , których dane dotyczą i od źródeł danych gdzie uprzednio wyrażona była Twoja zgoda

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. firmom informatycznym, ubezpieczeniowym oraz innym odbiorcom na podstawie obowiązującego prawa np. podmiotom takim jak ZUS, US inne organy państwowe.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji umów z klientami.
2. Twoje dane przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa.
3. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
VIII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację na podstawie umotywowanego wniosku
f) prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to technicznie możliwe)
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem jednej lub więcej z niżej podanych przesłanek: wymogiem ustawowym; warunkiem zawarcia umowy; dobrowolne
Nie podanie danych może skutkować brakiem realizacji prośby lub żądania osoby, której dane dotyczą.

X. Twoje dane nie podlegają procesowi profilowania i automatycznego procesowania