Księgi rachunkowe są to księgi prowadzone przede wszystkim na podstawie dowodów księgowych, które obejmują wszelkie zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym, a co najważniejsze systematycznym. To na ich podstawie opiera się praktycznie cała księgowość przedsiębiorstwa, czy firmy. Do ksiąg rachunkowych wpisujemy bowiem każde zdarzenie jakie miało miejsce w naszej firmie i nastąpiło w danym okresie. Prowadzić można je zarówno w siedzibie jednostki, jak również zlecić innemu podmiotowi. Wyróżnić można przynajmniej 5 rodzajów ksiąg księgowych, które po krótce zostaną opisane poniżej. Należy do nich: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Dziennik

Dziennik służy nam głównie do zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych. Prowadzony musi być koniecznie w porządku chronologicznym, dlatego zapisy muszą być numerowane kolejno, a ich ostateczna suma podliczana na bieżąco. Zapisy mają umożliwić nam powiązanie z zatwierdzonymi dowodami księgowymi. System informatyczny umożliwia prowadzenie jednego dziennika o bardzo dużej objętości, prowadzenie dziennika tradycyjnego wymaga już przynajmniej kilku. Zobowiązuje to zatem do co miesięcznych zestawień.

Księga główna

Konta księgi głównej zwane bywają inaczej kontem systematycznym i podlegają zasadzie podwójnego zapisu. Wszystkie informacje jakie znalazły się w dzienniku muszą zatem zostać zapisane również w księgach głównych. Konta księgi głównej muszą być prowadzone w porządku chronologicznym.

Księgi pomocnicze

Księgi pomocnicze mają pomagać w prowadzeniu ksiąg głównych. Znajdują się tutaj bardziej szczegółowe i doprecyzowane informacje. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym. Księgi pomocnicze stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia ujęcia wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników zwłaszcza do celów podatkowych i ubezpieczeniowych. Ważne jest również ujęcie transakcji zakupu i sprzedaży do wszelkich celów podatkowych (dotyczy to przede wszystkim podatku od towarów oraz usług, a także podatku dochodowego).

Zestawienia

Zestawienia dla firmZestawienia tworzone są na podstawie ksiąg głównych i sporządzane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zawierają one zestawienia obrotów oraz sald, w skład których wchodzą także nazwy kont, salda kont i suma sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy itp. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych powinno się sporządzać dodatkowo zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych.

Wykaz składników aktywów i pasywów

Wykaz składników aktywów i pasywów to inaczej zwany inwentarz. Prowadzić inwentarz muszą jedynie osoby, które wcześniej nie stosowały się do zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób jaki określa ustawa. W pozostałych przypadkach rolę wykazu składników aktywów i pasywów pełnią zestawienia oraz konta ksiąg głównych.
Ważną informację stanowi fakt, że otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w dniu założenia działalności bądź początku każdego następnego roku obrotowego. Zamyka się je zaś w dniu zakończenia działalności lub w dzień kończący rok obrotowy.

Biuro rachunkowe to najlepsze rozwiązanie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych może przysporzyć wiele trudności, zwłaszcza jeżeli nie mamy doświadczenia w tej dziedzinie. W większości wypadków dobrze jest zatem zlecić prowadzenie rachunkowości naszej firmy dla biur rachunkowych. W ten sposób będziemy mieć pewność profesjonalnej i rzetelnej obsługi, która wykluczy wszelkie błędy oraz wątpliwości.