W roku 2015 nadchodzą kolejne zmiany także w zakresie wysokości składek ZUS. Nowy rok oznacza między innymi wyższe składki dla przedsiębiorców. Jeśli zatem pragniesz być na bieżąco w tego typu kwestiach koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem, szczegóły znajdują się już poniżej.

Wysokość składek społecznych dla przedsiębiorców

księgowa wyliczy składki emerytalno-rentoweW roku 2015 wzrasta wysokość składek dla przedsiębiorców i to z różnych sektorów gospodarki. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także wszelkie osoby jakie z nimi współpracują, podstawę swojej składki ubezpieczeniowej wyliczają na podstawie zadeklarowanej kwoty. Należy pamiętam, że jej wysokość nie może wynosić mniej niż 60% wcześniejszej prognozy comiesięcznego wynagrodzenia. Nowa składka obowiązuje przez cały rok tj. od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku.

Projekt ustawy budżetowej założony na rok 2015 jasno określa, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej oscylować będzie wokół kwoty 3,959 złotych, jeśli zatem ta kwota pozostanie niezmieniona to już w następnym roku, wymiar składek ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców nie będzie mógł być niższy niż 60% tej kwoty, czyli min. 2,375 złotych.

Granica składek emerytalno-rentowych

Wymiar składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe zostaje wyliczany w zupełnie inny sposób. Jego podstawa nie może być bowiem wyższa niż suma trzydziestu prognozowanych wynagrodzeń miesięcznych w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Zapis ten powinien zostać uwzględniony w ustawie budżetowej. Jeśli nie zostanie ona jednak uchwalona, owo wynagrodzenie zostaje ustalone na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartały poprzedniego roku.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 prognozowana kwota średniego wynagrodzenia miesięcznego, podana oczywiście brutto, wynosić ma wspomniane wcześniej 3,959 złotych więc podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to 118,770 złotych.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – limit składki

Od 1 stycznia 2015 roku zachodzą również zmiany dotyczące podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu temu podlegają dobrowolnie, do tej grupy należą przede wszystkim zleceniobiorcy, a także różnego rodzaju przedsiębiorcy. Od tego roku podstawa ta nie może przekroczyć miesięcznie 250% prognozowanego średniego wynagrodzenia, jakie przyjmuje się do ustalania rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe.

Jeśli więc prognozowana kwota nie ulegnie żadnym modyfikacjom to wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie powinna przekroczyć 9.897,50 złotych.

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla pracowników na urlopie wychowawczym

Składki emerytalno-rentowe dla pracowników, którzy przebywają na urlopie wychowawczym wylicza się jednak zupełnie inaczej. Kwotę ustala się przyjmując przeciętne wynagrodzenie miesięczne, jakie zostało wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy, które poprzedzały jego urlop. Podstawa podlega pewnym ograniczeniom, tj. nie może wynosić więcej niż 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego.

W 2015 roku kwota ta będzie zatem wynosić 2,775 złotych.

Wszelkie informacje pochodzą z czytania I biuletynu ustawy budżetowej na rok 2015 i póki co nie uległy żadnym zmianom, dlatego przyjąć je można za w pełni aktualne.