Osoby pragnące zostać księgowym lub księgową powinny wykazywać zdolności matematyczne, cechować się umysłem ścisłym i lubić systematyczne, powtarzające się czynności. Czy wystarczy to, aby zostać przedstawicielem tego zawodu? Czy konieczne jest wyższe wykształcenie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Jaka edukacja dla księgowej?

Często w wymaganiach podawanych przez pracodawców w ogłoszeniach o pracę, można spotkać się z zapisem, że od księgowej oczekuje się wykształcenia wyższego. Nie jest ono jednak warunkiem bezwzględnym. Z całą pewnością kandydat na księgowego powinien ukończyć szkołę średnią, najlepiej liceum o profilu ekonomicznym lub ekonomiczne technikum. Przekazuje się tam bowiem wiedzę, która w znacznym stopniu jest przydatna w wykonywaniu tego zawodu. Jeśli kandydat ukończy liceum ogólnokształcące, dobrze, gdy ukończy również na przykład dwuletnie studium kierunkowe.

Zdobycie wykształcenia wyższego – licencjat, magister – znacznie ułatwia zajęcie wyższego stanowiska w strukturach księgowości, na przykład głównej księgowej. Posiadanie dyplomu nie jest jednak gwarancją otrzymania dobrze płatnej pracy. Wykształcenie jest jednym z dwóch wymogów stawianych przyszłym księgowym. Drugim jest doświadczenie i dopiero kombinacja tych obu czynników, a także osobiste predyspozycje, pozwolą przejść odpowiednią ścieżkę zawodową.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) art. 54 ust. 2. określa dokładnie, kto może ubiegać się o stanowisko księgowej lub księgowego.

Wymagania względem przyszłej księgowej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, mieszczące się w Warszawie i 25 dużych miastach na terenie kraju, opracowało szczegółowy system certyfikacji zawodu. Dzięki tej klasyfikacji można określić szczeble kariery zawodowej w branży księgowej.

Wyróżnia się więc następujące stanowiska:

  • księgowa – wymagane minimum to wykształcenie średnie,
  • specjalista ds. rachunkowości – również wymagane wykształcenie średnie oraz potwierdzone odpowiednim certyfikatem – zaświadczeniem kwalifikacyjnym I stopnia – posiadanie wiedzy i doświadczenia lub tytuł technika rachunkowości,
  • główna księgowa – wymagane wykształcenie średnie lub wyższe oraz potwierdzone certyfikatem II stopnia posiadanie doświadczenia i wiedzy, bądź posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalisty ds rachunkowości albo specjalnego certyfikatu księgowego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wreszcie dyplom uczelni wyższej po ukończeniu kierunku: rachunkowość,
  • dyplomowana księgowa – wymagane wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie oraz wiedza potwierdzone certyfikatem z zakresu III stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydata na głównego księgowego, a także posiadanie praktyki zawodowej w dziedzinie rachunkowości co najmniej dwuletniej przy ukończeniu studiów wyższych, co najmniej pięcioletniej przy ukończeniu szkoły średniej.

Dodatkowe specjalizacje księgowej

Istnieje możliwość zdobycia określonej specjalizacji w tym zawodzie i można ją potwierdzić za pomocą certyfikatu. Odpowiednie dokumenty wydaje w tym przypadku między innymi Polska Izba Biur Rachunkowych.

Istnieje sześć kierunków specjalizacji i należą do nich:

  • ekspert księgowy specjalista ds. rachunkowości,
  • ekspert księgowy specjalista ds. podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • ekspert księgowy specjalista ds. podatku dochodowego od osób prawnych,
  • ekspert księgowy specjalista ds. podatku od towarów i usług,
  • ekspert księgowy specjalista kadrowo-płacowy,
  • ekspert księgowy analityk.

Warunkiem starania się o jedną z wyżej wymienionych specjalizacji jest zdobycie tytułu eksperta księgowego.

Zawód księgowej stawia wiele wyzwań, daje możliwość rozwoju, ale przede wszystkim wymaga stałego poszukiwania nowych form rozwoju. Zmieniające się prawo, rozwój technologii, powstawanie licznych nowych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji, zakładanie w Polsce przedstawicielstw dużych międzynarodowych korporacji oraz powstawanie na rynku innowacyjnych podmiotów gospodarczych sprawiają, że księgowe i księgowi potrzebują stale doskonalić się w swoim fachu.

Czy księgowość to to samo co rachunkowość? Odpowiedź na to pytanie już w kolejnym artykule.